SP Vision

Header

quotes

  • Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1212-С01 за изпълнение на Проект с наименование "Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

    02.03.2020 г.

    Свали документа

« назад

Contact

Say Hi,

or just drop by for a cup of coffee
and a friendly chat about your ideas.


+359 2 865 05 01
+359 888 55 83 83

Bulgaria, Sofia, Dimitar Hadzhikotsev 1 Str.

Map